Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka  z dnia 18.03.2016 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dnia 18.03.2016 r.

18.03.2016
w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 pod nazwą:Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, § 10 ust. 1 i 2 uchwały XV.91.2015 Rady Gminy Wólka z dnia
19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia nr
13.2016 Wójta Gminy Wólka z dnia 07.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Wólka, zwracam się do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zgłaszanie swoich przedstawicieli do prac komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r. zadania pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.

Kandydatów do komisji konkursowej organizacje zgłaszają na piśmie wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 24 marca 2016 r. z tym, że jedna organizacja może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

Do komisji wejdą dwie osoby spośród osób zgłoszonych przez organizacje. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów, wybór dokonany zostanie w drodze losowania. Jeżeli pomiędzy zgłoszonym kandydatem, a organizacją, która złożyła ofertę zaistniałaby sytuacja budząca zastrzeżenia, co do jego bezstronności, jest on zobowiązany do poinformowania o powyższym Wójta Gminy i będzie podlegał wyłączeniu z prac komisji. Do składu komisji nie wchodzą osoby wskazane przez organizację, jeżeli organizacje te zgłosiły ofertę na realizację ww. zadania.

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

Powrót