Tutaj jesteś Aktualności Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018

W każdy czwartek i piątek od godziny 7.30-11.30 w Urzędzie Gminy Wólka w pokoju nr 23 A na II piętrze udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

Kto udziela porad?

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad mogą udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają niżej wymienione osoby po przedłożeniu stosownych dokumentów:

 • młodzież do 26. roku życia (po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
 • osoby, które ukończyły 65 lat (po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny),
 • kombatanci (po przedłożeniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
 • weterani (po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa),
 • osoby, które znalazły się  w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej (po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),
 • kobiety w ciąży, po okazaniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Oświadczenia osób uprawnionych dostępne są w załącznikach:

 

Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [46.16 KB]

Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [47.77 KB]

Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [21.08 KB]

Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [24.67 KB]

 

Co obejmuje?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Na terenie powiatu lubelskiego utworzono 6 głównych punktów ze zmiennymi adresami stanowiącymi mobilne miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prowadzenie Punktów Nr 1, 2, 3 powierzono organizacji pozarządowej, natomiast prowadzenie Punktów Nr 4, 5, 6 adwokatom oraz radcom prawnym.

Wszystkie punkty usytuowane są w lokalach gminnych, tym samym informacje o szczegółowej lokalizacji można uzyskać w poszczególnych gminach.

Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, którym ta pomoc przysługuje, mogą ją uzyskać w każdym przedstawionym punkcie niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

 

Tu znajdziecie Państwo informacje o innych miejscach świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej:

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lubelskim w 2018r.

http://www.powiat.lublin.pl/media/userfiles/powiat.lublin.pl/Aktualnosci/2018/styczen/HARMONOGRAM_2018_BIP.pdf

 

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną: 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

Natomiast informacje na temat organizacji pozarządowej prowadzącej w 2018 roku trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lubelskiego można znaleźć pod linkiem:

http://pomocprawna.oic.lublin.pl/

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z pomocy prawnej świadczonej na terenie naszej gminy! To merytoryczna i kompleksowa usługa, po którą warto sięgać, jeśli tylko spełnia się ustawowe kryteria.   

 

Plakat - Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej

Plakat - Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej
Plakat - Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej