Tutaj jesteś Aktualności Karta Dużej Rodzin1
Urząd Gminy Wólka zaprasza rodziny wielodzietne do składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
informujemy, że:
 
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, składanym przy składaniu wniosku
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Kartę przyznaje wójt (burmistrz) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
 
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
 
 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa wyżej  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.
Wykaz zniżek wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz  www.empatia.mpips.gov.pl.
 
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8, w pokoju nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 
W załączeniu wzory druków:
 
CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY KARTY DUŻEJ RODZINY
 
W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wydaje się duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.
 
Starając się o wydanie duplikatu Karty Dużej rodziny złożyć należy:
Konto bankowe na które należy dokonać przelewu:
31 8689 0007 6500 0108 2000 0010
Urząd Gminy Wólka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin
Tytuł przelewu: Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
 
 
 
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
 
 

 

Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. 

Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”  
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
 • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie www.lublin.uw.gov.pl,
 w której podmiot określi jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź preferencje może zaoferować oraz odesłanie jej na adres: kdr@lublin.uw.gov.pl lub wypełnienie formularza poprzez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/formularz-zgloszenia-kdr

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie udzielają wszelkich niezbędnych informacji zainteresowanym osobom pod numerem telefonu 81 742 41 48 lub 81 742 44 05, codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00.  Informacje można również uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl.